บริษัท ซี เอส ชู (2008) จำกัด รับรางวัลองค์กรต้นแบบระดับเพชร SHAP2565

27 กรกฎาคม 2566 - นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบภายใต้โครงการ SMEs Happy and Productive Workplace (SHAP) ประจำปี 2565 ร่วมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) ผู้บริหารและผู้แทนจากวิสาหกิจ นักสร้างสุของค์กร เจ้าหน้าที่ SHAP Agents ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
โครงการดังกล่าว ดีพร้อมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีการดำเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง 3 ระยะ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ให้ SMEs 223 แห่ง และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 420 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (SHAP Agents) จำนวน 130 คน เพื่อเป็นหน่วยส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้ SMEs โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการสร้างความสุขให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ ดำเนินใน 34 จังหวัด
ดีพร้อม เร่งสร้างมาตรฐานในการทำงานให้มีความสุข อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ ในธุรกิจเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เห็นถึงความสำคัญของการ เพิ่มประสิทธิภาพที่มีคนเป็นศูนย์กลาง สร้างรูปแบบการดำเนินงานสำหรับการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะที่เหมาะสม ในการเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างความสุขให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ อันจะส่งผลให้องค์กร มีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ SMEs จำเป็นต้องพัฒนาผลิตภาพและผลิตผลอย่างต่อเนื่อง โดยที่คุณภาพชีวิตและความสุข ของบุคลากรในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การสร้างกลไกที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้คนทำงานมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลดีโดยรวมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในองค์กร (Productivity) ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การบริการ การลดความสูญเสียต่าง ๆ และยังทำให้ต้นทุนลดลง รวมถึง สร้างความปลอดภัยในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดจำนวนการลาออก และรักษาพนักงานคุณภาพ เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ซึ่งจะสามารถส่งผลให้องค์กรเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน #DIPROM #สสส #SHAP2565 
Visitors: 59,620