บริษัท ซี เอส ชู(2008) จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย) ประจำปี 2562 ประเภท ภาคธุรกิจ(ขนาดย่อม) จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562