คุณศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอส ชู(2008)จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563" Executive Of The Year 2020 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากผลงานการคัดเลือกของคณะกรรมการในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัตที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จโดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณสืบไป โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา