รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต 

คนดี...ความดี...ตอบแทนคุณแผ่นดิน

กิจกรรมเพื่อสังคม  ที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปที่มุ่งหวังเพียงผลกำไร

     “รางวัลไทย มิได้ทำหน้าที่สงเคราะห์หรือช่วยเหลือหากแต่เรา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ “บุคคล”  และ “องค์กร” ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณความดี  มีวินัย  มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป  ร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่มีความมั่นคง  มั่งคั่งสืบไป

บุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างประการแรกมันสมองที่รู้จักคิดแก้ปัญหามีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามได้อย่างมีแบบแผนไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้างประการสำคัญคือการมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมนับเป็นพลังงานอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรางวัลไทยจึงได้มีการพิจารณามอบรางวัล  นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ขึ้น

คุณศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอส ชู(2008)จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563" Executive Of The Year 2020 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากผลงานการคัดเลือกของคณะกรรมการในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัตที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จโดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณสืบไป โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


Visitors: 50,406